แบล็คแจ็คออนไลน์,สูตรโกงบาคาร่า

รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

15 ก.ค. 65 183
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้") 
 
จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 
และมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
 
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายท้้งหมดในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
 
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
 • โครงการหุ้นกู้วงเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ("โครงการหุ้นกู้") และ
 • โครงการตั๋วแลกเงินวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ("โครงการตั๋วแลกเงิน")
(รวมเรียกโครงการและตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า "ตราสารหนี้") (ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผูอ้อกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ("โครงการ")
 
โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02 080 2888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8777
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8444
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6689
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999, 02 687 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 635 3111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
​​​​
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.30 น.) 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • หุ้นกู้ที่เสนอขายท้้งหมดในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้
 • 5 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ  และจองซื้อได้ที่ :
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02 080 2888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8777
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8444
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6689
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999, 02 687 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 635 3111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guru


บทความเศรษฐกิจ
หุ้นล่าสุด

ย้อนรอยอดีต การขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

 บทความเศรษฐกิจ หุ้นทั้งหมด

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)